เกี่ยวกับเรา- ข้อมูลทั่วไป


เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบะยาวอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสามหมอ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1บ้านบะยาว หมู่2 บ้านนาแก หมู่3 บ้านนานกชุม หมู่4 บ้านนาตาด หมู่5 บ้านโคกสว่าง หมู่6 บ้านโคกเล้า หมู่7 บ้านนาโป่ง หมู่8 บ้านดงง่ามน้อย หมู่9 บ้านน้อยพัฒนา หมู่10 บ้านภูดิน หมู่11 บ้านนาชุมพร

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาและป่าไม้ เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากเหนือไปใต้ มีพื้นที่ 199 กม. (130,860 ไร่) ห่างจากตัวอำเภอ 16 กม. ทางหลวง 2393 ตัดผ่านตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าไซ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คำเลาะ ต.หัวนาคำ ต.หนองนกเขียน อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,934 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 28 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายวังสามหมอ-วารชภูมิ แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 10 (เลยบ้านหนองกุงทับม้า 2 กม.)

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอ


 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com