สำนักปลัด- ข้อมูลทั่วไป


สำนักปลัด

 

บุคลากรสำนักปลัด


นางสาวนวลจันทร์  โสดา
ปลัดเทศบาล


นายณัฏฐกิตติ์  สิงห์คะนอง
หัวหน้าสำนักปลัด
                                                                                                                                                                 
       นางสาวสาวิตรี  กัญญะบุญ                                                                          นายกฤษฎา    นาเมืองรักษ์                                                                             นายสุปัญญา  จำปี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                                                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                                                 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     
                                                                                                                                                      
    นางสาวลักคนา  วรรณกุล                                        นางสาวศรีสุดา  ธรรมมิยะ                                      นายเอกพงศ์  บุตรอินทร์                                             จ.อ.นพพร  นำสุย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
     นายชลิต   โชติชัยธนพล                                         นางสาวมยุรี  ไชยโสดา                                                นางภัทรวดี  ขันจันทร์                            นางสาวภาวิณี  วรรณพราหม์

           นิติกรปฏิบัติการ                                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                                        
     นางอรัญญา  เครือเนตร                                                นายธีระยุทธ  ศรีพอ                                               นายทวีศักดิ์  โยธะการี                                     นายเฉลิม  กรโสภา
          นักการภารโรง                                                          พนักงานขับรถยนต์                                         พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา                                        ยาม

    
       นายเกษร  ไกรหาญ      
          คนงานทั่วไป    
งานการศึกษา


นางมัลลิกา  ใหม่สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพิมลรัตน์  นารัตน์โท
นักวิชาการศึกษา (ลจ)
                                                                                                                                     
นางสุมาส  ผ่านชมภู                                                     นางนัยนา  อินไชยา                                                   นางไมตรี   ฉิมมาทอง                                         นางสาวอนัญญา  จันทะรัด
   ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                 ครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                                                     
  นางสมหมาย  วุฒิสาร                                                  นางทิพรัตน์  โนนทิง                                                นางจารุวรรณ  นาสมกอง                                          นางอมิตตา  กุมภวงค์
        ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                ครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                                                                 
 นางสัมฤทธิ์  สมภาร                                               นางสาวหลางทอง  อาจโยธา                                       นางสาวอภิญญา  จันทะรัด                                   นางสาวทองสมุด  บุญอภัย
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                 
นางสาวรชรินทร์  ภูมิพันธ์                                           นางสาวณัฐณิชา  ไชยนามน                                             นางอรอุมา   ชัยราช
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com