วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน          ช้างพ่นน้ำ
ปรัชญาของโรงเรียน                   ปัญญา  ประเสริฐกว่าทรัพย์
สีประจำโรงเรียน                           เขียว – ขาว
                                                        สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                                                        สีขาว หมายถึง ความสะอาดสดใส ความบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษทั้งปวง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา           มารยาทดี  มีวินัย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
วิสัยทัศน์  (Vision)                          พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
อักษรย่อชื่อโรงเรียน                       ท.ม.ต.พ.
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com