ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง   
รหัสไปรษณีย์21150 โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855
E-mail  : kai-tabschool@hotmail.comWebsite : www.maptaphutschool.ac.th
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด  อำเภอ เมือง จังหวัด ระยองเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน43ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่  18 ไร่
 
         ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

                   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลมาบตาพุดจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2535 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลมาบตาพุด มีพื้นที่  18 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านค่าย อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระยอง ประมาณ  15  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3 ( สุขุมวิท ) ประมาณ  204  กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

                   กองการศึกษาเทศบาลมาบตาพุดเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด ซึ่งสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (ศน.สท.) ได้โอนนักบริหารการศึกษามาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2536  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
                   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดได้จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2535 โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  8,990,000  บาท ประกอบด้วย
  • ก่อสร้างอาคารเรียน ( ค.ส.ล.) 3  ชั้น  18  ห้องเรียน               1        หลัง
  • โรงอาหาร (ค.ส.ล.)  ขนาด  10   X  12  เมตร                     1        หลัง
  • บ้านพักครู (ค.ส.ล.)   2 ชั้น  6  หน่วย                              2        หลัง
  • ห้องน้ำนักเรียนขนาด  10  ที่นั่ง                                     1        หลัง
                   ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2536  และในปีงบประมาณ2536  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ค.ส.ล.) ขนาด 18  X 25  เมตร  เป็นเงิน  3,256,000บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2536  ซึ่งอาคารอเนกประสงค์นี้จะเป็นอาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการชุมชุนในโอกาสต่อไป  และในปีงบประมาณ  2539  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักภารโรงเป็นจำนวนเงิน  7,350,000  บาท  ประกอบด้วย
  • อาคารเรียน (ค.ส.ล.)  ขนาด  3  ชั้น  17  ห้องเรียน               1        หลัง
  • บ้านพักภารโรง  ขนาด  2  ห้องนอน                                1        หลัง

                   ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2540 และเปิดใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา        เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2540
                   ในปีงบประมาณ  2553ได้รับงบประมาณจากรายได้ประจำปี ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการเป็นอาคาร 4ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับอำนวยการ ด้วยเงินค่าก่อสร้าง 9,940,000บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2554และในปีงบประมาณเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณจากรายได้ประจำปี ในการก่อสร้างอาคารโรงเรียน จำนวน 1หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  4ชั้น แบบใต้ถุนโล่งขนาด 10.50เมตร ยาวประมาณ 45.00เมตร จำนวน 15ห้อง ด้วยเงินค่าก่อสร้าง 14,990,000บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
                   ในปี   2537 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีนักเรียนจำนวน 297คน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 9ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    รหัสไปรษณีย์ 21150โทร. 038 - 683197มีพื้นที่ทั้งหมด 18ไร่เศษ    ระยะห่างจากตลาดและเทศบาล ประมาณ 6กิโลเมตร มีถนนสุขุมวิท ผ่านด้านหน้าโรงเรียน
อาณาเขตของโรงเรียนติดต่อกับสถานที่ใกล้เคียงดังนี้
          ทิศเหนือ ติดถนนสุขุมวิท
          ทิศใต้             ติดถนนการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
          ทิศตะวันออก     ติดถนนซอยมาบชลูด
          ทิศตะวันตก      ติดถนนตลาดสี่ภาค
สภาพโดยทั่วไปในเขตบริการของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลมีพื้นที่ 8.02ตารางกิโลเมตร และบริเวณรอบ  ๆ  โรงเรียน ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  รับจ้าง โดยเฉพาะตามโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การค้าขาย  เกษตรกรรมและอื่น  ๆ   โดยแต่ละกลุ่มจะมีการรวมกลุ่มกันประกอบการ  เพื่อรักษาผลประโยชน์  ร่วมกัน  ซึ่งมีสภาพสังคมแบบสังคมเมืองกึ่งเกษตรกรรม  วัฒนธรรมต่าง ๆของชุมชนมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย  ศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธ  และมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การศึกษาของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  มีสถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลศึกษาถึงชั้นอุดมศึกษา  สภาพแวดล้อมของชุมชน  มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในการดำเนินการด้านโรงงานอุตสาหกรรม  และ เกษตรกรรม  จึงเป็นชุมชนที่มีการจราจรที่แออัดในชั่วโมงเร่งด่วน
ที่ตั้ง  เขตการปกครอง  ภูมิหลังเขตการปกครอง  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด อยู่ในเขตเทศบาล  ซึ่งเทศบาลตำบลมาบตาพุด ได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน และมีรูปแบบการปกครองแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  อำนาจสูงสุดอยู่ที่  สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
ภูมิหลัง  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ภายในบริเวณเป็นที่ดินของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางเทศบาลตำบลมาบตาพุดเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อที่ก่อสร้างสถานศึกษาให้แก่บุตรหลานในเขตการบริการของเทศบาล   เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ แรกในปี  พ.ศ.  2535  โดยใช้เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  8,990,000บาท ประกอบด้วย อาคารเรียน (ค.ส.ล.) 3ชั้น 18ห้องเรียน จำนวน  1หลัง โรงอาหาร (ค.ส.ล.)  ขนาด 10X 12เมตร บ้านพักครู (ค.ส.ล.) 2ชั้น  6หน่วย  2หลัง  ห้องน้ำนักเรียน ขนาด  10ที่นั่ง  1หลังเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16พฤษภาคม2537
ประชากร  เศรษฐกิจ ประชาชนในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  เกษตรกรรม เนื่องจากอยู่ในเขตตัวเมืองใกล้โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้โรงเรียนมีการประกอบการค้า  การเกษตร  เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง  ไร่สับปะรดและอื่น  ๆ  และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวน มาก  โดยแต่ละกลุ่มจะเป็นไปในลักษณะต่างคน ต่างทำไม่มีการรวมกลุ่มกัน
สังคม วัฒนธรรม  เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการเพาะปลูกพืชไร่  พืชสวน  และเลี้ยงสัตว์  แต่เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  แต่ยังมีความเป็นสังคมแบบชนบท  มีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  แบบภาคตะวันออกทั่วไป เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง  ประเพณีทางศาสนา  การทำบุญกลางบ้าน  วันไหล  การถือศีลกิจเจ  เป็นต้น
 
การศึกษา  ประชาชนรอบโรงเรียนแยกได้  3  กลุ่ม  คือ
-  วัยชรา  มีการศึกษาพออ่านออกเขียนได้
       -  วัยผู้ใหญ่  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปานกลาง จบการศึกษาภาคบังคับ
-  วัยรุ่นและวัยเด็ก  มีการศึกษาสูงขึ้น อัตราการเรียนต่อของเด็กประถมมีมากเกือบ 100%
สภาพแวดล้อมของชุมชน  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด   เป็นที่ให้การศึกษาเบื้องต้นมีโรงเรียนวัดมาบชลูด  วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง  โรงเรียนระยองวิทยานิคมอุตสาหกรรม 2 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  มีสถานที่ราชการที่สำคัญ ๆ  เช่น โรงพยาบาลมาบตาพุด  สถานีตำรวจ  สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง ฯลฯ
ลักษณะของชุมชน
               สภาพเศรษฐกิจบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
                   ด้วยสภาพที่ตั้งเป็นบริเวณติดต่อระหว่างชุมชนในเมืองชนบท  ประชากรส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม  ทำการค้าขาย  และรับราชการ  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหาความยากจน


 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com