กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- ข้อมูลทั่วไป


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัชนี  เฉลยพจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                    
                                                                                                                                                                    
                                           นายรำไพ    นันทราช                                                                                                                           นางพวะณา  อินทร์สะอาด
                                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                                                            ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com