กองช่าง- ข้อมูลทั่วไป


กองช่าง

 

บุคลากรกองช่าง


นายวิทยา  พรวิชาชาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
                                                                                                                                                                                    
      นายวีระพันธ์  สว่างวงศ์                                                                                 นางสาวสุพรรษา  พรหมกุล                                                                              นายกุลวิชญ์  สอนสกุล
           ผู้ช่วยช่างโยธา                                                                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                                          คนงานทั่วไป

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com