ประกาศโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบุคลากร

นายสมควร ทองเรือง

นายสมควร ทองเรือง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

กฎหมายและระเบียบ

แผนที่สถานที่สำคัญ

ประกาศโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-----------------------------------------------
                    โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษา    ทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน      เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
                    โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด     เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ลงวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
              ประกาศ ณ วันที่  ๑   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                     
                           (นายสมควร  ทองเรือง)
                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                         โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:14:07

 

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com